skopiuj
Blachy se zstali

Ogólne warunki sprzedaży

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o., chyba że strony dokonają w formie pisemnej odmiennych ustaleń.
 3. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów o współpracę lub najpóźniej przed złożeniem przez niego zamówienia.
 4. KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. udostępnia OWS przed zawarciem umowy na stronie internetowej: www.krupmetale.pl  w taki sposób, aby Kupujący mógł wzorzec ten przechowywać i zapoznać się z nim, dopuszczalne jest także wręczenie OWS  w formie pisemnej.
 5. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. przyjęcie przez niego Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
 6. Wszelkie ustne uzgodnienia i zapewnienia zarówno pracowników (współpracowników) KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. , jak i Kupującego wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 2 ZAWIERANIE UMÓW

 1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce, schematy i rysunki załączone do oferty przez KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Dostarczone przez KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. towary, jak i wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej.
 3. Zamówienie powinno zawierać:
  • nazwę, dokładny adres, numer NIP, nr  Krajowego Rejestru Sądowego Kupującego w przypadku  podmiotów tam zarejestrowanych
  • dokładne określenie zamawianego towaru;
  • terminy, miejsce i warunki wydania towaru.
 4. Mając na uwadze charakter oferowanych towarów zastrzega się na korzyść KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. margines ilościowy w realizacji zamówienia na poziomie plus-minus 10 % względem przyjętego zamówienia.
 5. Jeżeli w zamówieniu, umowie nie określono inaczej, towar jest przygotowywany wg standardów wewnętrznych KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. lub standardu producenta oraz wymagań jakościowych dla towaru zgodnego z obowiązującymi normami materiałowymi.
 6. Strony zawierają umowę, na warunkach przewidzianych w ofercie KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o., z chwilą przyjęcia przez KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. pisemnego zamówienia złożonego przez Kupującego. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków sprzedaży KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o..

§ 3 REALIZACJA UMÓW

 1. O ile nie ustalono inaczej, Kupujący zobowiązany jest odebrać przedmiot zamówienia niezwłocznie po powiadomieniu o jego gotowości do wydania. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. praw. KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej przechowywania nieodebranych w terminie przez Kupującego towarów na koszt i ryzyko Kupującego. Jeżeli upłynął termin zapłaty wskazany w fakturze czy zamówieniu a Kupujący nadal nie odebrał towaru, KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. jest uprawniony do żądania zapłaty ceny łącznie z odsetkami z zastrzeżeniem wydania towaru dopiero po całkowitej zapłacie ceny i odsetek.
 2. Wiążącym strony terminem dostawy towaru jest termin wskazany przez KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o.. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanego przez KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. data dostawy nie jest wyraźnie określona, oznacza to że termin dostawy jest traktowany przez strony jako przybliżony. Termin dostawy traktowany jest jako zastrzeżony na korzyść KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o.. W przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn leżących po stronie dostawcy KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o., jest on uprawniony do jednostronnego wydłużenia terminu dostawy o czas wymagany do zrealizowania zamówienia. Oświadczenie KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o.  wiąże bezwzględnie strony. W przypadku realizacji dostawy transportem KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. termin dostawy uznaje się za dotrzymany przez KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o., jeśli przesyłka z towarami opuściła magazyn KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. przed upływem uzgodnionego terminu dostawy.
 3. W przypadku gdy KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Kupującego, bądź Kupujący opóźni się z zapłatą za dostarczony już towar, KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. ma prawo powstrzymać się z dalszym dostawami do czasu zapłaty wymagalnych zobowiązać lub ustanowienia zabezpieczenia informując o tym fakcie Kupującego i zastrzegając, że w przypadku braku zapłaty lub ustanowienia zabezpieczenia w określonym terminie KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. odstąpi od umowy.
 4. KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie dostawców KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o..
 5. W przypadku realizacji dostawy transportem KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. Kupujący gwarantuje wjazd i wyjazd pojazdu kołowego o całkowitej masie dopuszczalnej 42 t, długości 17 m i wysokości 4 m do miejsca rozładunku. W przypadku, gdy w ocenie kierowcy, nie ma możliwości dojazdu lub wyjazdu do miejsca rozładunku bądź też gdyż dojazd lub wyjazd byłby znacznie utrudniony, KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. może odmówić wydania towarów w miejscu rozładunku wybranym przez Kupującego. Ryzyko i koszty dostawy w nowe miejsce rozładunku ciążą na Kupującym
 6. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające niezwłoczny rozładunek samochodu. KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. może obciążyć Kupującego kosztami nieuzasadnionego przestoju.
 7. Za rozładunek odpowiada Kupujący. KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku.
 8. Jeśli nie było innych ustaleń między stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu dostawy lub pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego. Jeśli nie uzgodniono tego inaczej, obowiązują ceny loco magazyn KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o..
 9. Ceny określone w walutach obcych przelicza się na złote polskie wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury.
 10. Kupującemu nie służy wobec KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności. Kupujący nie może przenieść na osoby trzecie wszystkich lub części swoich praw i obowiązków z tytułu zawartej z KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. pod rygorem nieważności.
 11. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
 12. Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury.
 13. KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego. W przypadku gdy Kupujący dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. wydania towaru, którego powyższe zastrzeżenie dotyczy, KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości dwukrotności wartości tego towaru.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Kupujący lub osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego mają obowiązek kontrolowania, zbadania i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie wydania towaru przez KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. lub przez przewoźnika.
 2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze towaru niezgodności jakościowej lub ilościowej, Kupujący odnotowuje ten fakt na kopii dokumentu dostawy przeznaczonej dla KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dostawy informuje pisemnie KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. o stwierdzonych niezgodnościach, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku wad ukrytych, Kupujący zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wady nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Wady ukryte mogą być zgłoszone najpóźniej w okresie do 1 roku od daty sprzedaży towaru.
 4. Wszelkie reklamacje, roszczenia mogą być składane przez Kupującego najpóźniej w terminie 1 roku licząc od dnia sprzedaży towaru.
 5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych w niniejszych OWS terminach powoduje utratę przez Kupującego uprawnień z rękojmi oraz prawa do reklamacji.
 6. Za wyjątkiem winy umyślnej, łączna odpowiedzialność KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. wobec Kupującego czy osób trzecich, z tytułu jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, szkód, odszkodowań, kosztów czy wydatków związanych ze sprzedażą i dostawą towarów i usług ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia zapłaconego KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. przez Kupującego za rzecz czy usługę wywołującą czy powodującą tę szkodę, roszczenia, zobowiązania, koszty czy wydatki.
 7. KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez towar po jego odbiorze przez Kupującego.
 8. Wszelka odpowiedzialność KRUP METALE POLSKA Sp. z o. o. z tytułu sprzedanego towaru zostaje wyłączona w zakresie jego wad fizycznych, jeśli towar na wyraźne życzenie Kupującego został poddany jakimkolwiek zmianom co do swojej struktury, sposobu opakowania lub transportu / wydania względem standardowej oferty Sprzedającego.
 9. W przypadku zamówienia towaru w postaci arkuszy blachy foliowanych na życzenie Kupującego dwustronnie, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenia, która strona arkusza jest stroną techniczną, a która produkcyjną (A/B).

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego, zaś wszelkie spory wynikające z realizacji umów, zamówień będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o., tj. w zależności od wartości przedmiotu sporu – Sądem Rejonowym w Płocku lub Sądem Okręgowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
 2. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jakichkolwiek zapisów OWS pozostałe zapisy zachowują moc obowiązującą. Strony podejmą starania w celu uzgodnienia postanowień skutecznych zastępując postanowią bezskuteczne czy nieważne w taki sposób aby możliwie najwierniej odzwierciedlały pierwotne zapisy.
 3. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych jego reprezentantów przez KRUP METALE POLSKA Sp. z o.o. oraz podmioty działające na jej zlecenie w celu realizacji umowy sprzedaży/dostawy. Dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wszelkich ustawowych terminów roszczeń mogących zaistnieć na tle realizacji umowy, nie dłużej jednak, niż będzie wynikać to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.